Arrêt Nº 179/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-12-10

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket NumberF-20141210-1
Date10 décembre 2014
B.8.2. De rechten die zijn gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie impliceren, wat betreft de huiszoekingen, dat
de betrokkenen binnen een redelijke termijn een daadwerkelijke jurisdictionele toetsing, zowel in feite als in rechte,
kunnen verkrijgen van de regelmatigheid van de beslissing waarbij de maatregel is voorgeschreven en, in voorkomend
geval, van de maatregelen die op grond van die beslissing zijn genomen; die toetsingsprocedure moet het, in geval van
vaststelling van een onregelmatigheid, mogelijk maken hetzij te voorkomen dat de handeling plaatsvindt, hetzij, indien
zij reeds heeft plaatsgevonden, de betrokkenen een gepast herstel te bieden (EHRM, 21 mei 2008, Ravon en anderen t.
Frankrijk, §28; 21 december 2010, SociétéCanal Plus en anderen t. Frankrijk, §§ 36 en 40; 2 oktober 2014, Delta Pekárny
A.S. t. Tsjechische Republiek, §§ 83, 86 en 87).
Artikel IV.79, §1, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht maakt het mogelijk bij het Hof van Beroep
te Brussel een beroep in te stellen met betrekking tot het gebruik, door het auditoraat, in een onderzoek, van gegevens
die zijn verkregen in het kader van een huiszoeking na de mededeling, aan de ondernemingen of aan de natuurlijke
personen, van de tegen hen aangehouden grieven, overeenkomstig de artikelen IV.42, §4, en IV.59, eerste lid, op
voorwaarde dat de betwiste gegevens hebben gediend om die grieven te staven.
Het staat aan het Hof van Beroep erover te waken dat geen enkel gegeven dat onwettig is verkregen, noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, kan worden gebruikt ter ondersteuning van de grieven.
Hoewel de vordering tot schorsing zoals bepaald in artikel IV.79, §2, vierde tot zesde lid, van het Wetboek van
economisch recht alleen «de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Mededingingscollege »beoogt, met uitsluiting
derhalve van de beslissingen van het auditoraat bedoeld in artikel IV.79,§1, tweede lid, kan het Hof van Beroep, met
toepassing van artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,maatregelen nemen alvorens recht te doen, en met
name beslissen om de beslissingen van het auditoraat te schorsen die op de in het proceduredossier vermelde gegevens
betrekking hebben.
De betwiste gegevens die niet zullen hebben gediend om de grieven te staven, zullen geen deel uitmaken van het
proceduredossier en zullen, aangezien zij bijgevolg niet toegankelijk zijn voor het Mededingingscollege, de beslissing
ten gronde niet kunnen beïnvloeden. Zij kunnen dus geen nadeel berokkenen aan de natuurlijke personen en
rechtspersonen, noch aan de ondernemingen die het voorwerp van de door het auditoraat genomen maatregelen
uitmaken.
B.9. Gelet op het vermelde in B.8.2 zijn de middelen niet gegrond.
Om die redenen,
het Hof
verwerpt, onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.8.2, de beroepen.
Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 december 2014.
De griffier, De voorzitter,
F. Meersschaut J. Spreutels
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2014/207777]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 179/2014 vom 10. Dezember 2014
Geschäftsverzeichnisnummern. 5733 und 5740
In Sachen: Klagen auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 3. April 2013 zur Einfügung der Bestimmungen
zur Regelung von Angelegenheiten erwähnt in Artikel 77 der Verfassung in Buch IV «Schutz des Wettbewerbs»und
Buch V «Wettbewerb und Preisentwicklungen»des Wirtschaftsgesetzbuches, erhoben von der Kammer der
französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und vom Institut der Betriebsjuristen und
anderen.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten J. Spreutels und A. Alen, und den Richtern E. De Groot, L. Lavrysen,
J.-P.Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F.Daoût, T. Giet und R. Leysen, unter Assistenz
des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten J. Spreutels,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Klagen und Verfahren
a. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 22. Oktober 2013 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 23. Oktober 2013 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die Kammer der französischspra-
chigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften, unterstützt und vertreten durch RA E. Lemmens, in Lüttich
zugelassen, Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 12 des Gesetzes vom 3. April 2013 zur Einfügung der
Bestimmungen zur Regelung von Angelegenheiten erwähnt in Artikel 77 der Verfassung in Buch IV «Schutz des
Wettbewerbs»und Buch V «Wettbewerb und Preisentwicklungen»des Wirtschaftsgesetzbuches (veröffentlicht im
Belgischen Staatsblatt vom 26. April 2013).
b. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 28. Oktober 2013 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 30. Oktober 2013 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung der
Artikel 11 bis 13 des vorerwähnten Gesetzes vom 3. April 2013: das Institut der Betriebsjuristen, Hugues Delescaille,
Pierre Schaubroeck und Jean Cattaruzza, unterstützt und vertreten durch RA. B. Cambier, in Brüssel zugelassen.
Diese unter den Nummern 5733 und 5744 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragenen Rechtssachen
wurden verbunden.
(...)
II. Rechtliche Würdigung
(...)
In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und die Tragweite der Klagen
B.1.1. Die Klagen bezwecken die Nichtigerklärung der Artikel 11bis 13 (Rechtssache Nr. 5740) und 12 (Rechtssache
Nr. 5733) des Gesetzes vom 3. April 2013 zur Einfügung der Bestimmungen zur Regelung von Angelegenheiten
erwähnt in Artikel 77 der Verfassung in Buch IV «Schutz des Wettbewerbs»und Buch V «Wettbewerb und
Preisentwicklungen»des Wirtschaftsgesetzbuches.
B.1.2. Die Artikel 11 bis 13 bestimmen:
«Art. 11. In Buch IV Titel 2 desselben Gesetzbuches wird ein Kapitel 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
KAPITEL 3. Beschwerden .
2068 MONITEUR BELGE 19.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT