Arrêt Nº 71/2013. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2013-05-23

Date23 mai 2013
Docket NumberF-20130523-1
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Rolnummers 5391, 5392, 5393, 5394,
5396 en 5397
Arrest nr. 71/2013
van 22 mei 2013
A R R E S T
__________
In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring
van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging
van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en
houdende diverse wijzigingsbepalingen », ingesteld door de cvba « Intercommunale pour la
Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques » en anderen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder
voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *
2
I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging
1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 april 2012 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 april 2012, is beroep tot vernietiging
ingesteld van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van
de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot
oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende
bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen »
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011) door de
cvba « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et
Economiques » (IGRETEC), met zetel te 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1.
2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 april 2012 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 mei 2012, is beroep tot vernietiging
ingesteld van dezelfde wet door de cvba « Association intercommunale Bureau Economique
de la Province de Namur », met zetel te 5000 Namen, avenue Sergent Vrithoff 2.
3. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 mei 2012 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2012, is beroep tot vernietiging
ingesteld van dezelfde wet door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
Turnhout, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20,
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree, waarvan de kantoren gevestigd
zijn te 3960 Bree, Peerderbaan 37, het « A.Z. Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling
(AV) », met zetel te 2440 Geel, J.B. Stessenstraat 2, het « Ziekenhuis Oost-Limburg,
Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », met zetel te 3600 Genk, Schiepse Bos 6, het
« Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », met zetel te
9300 Aalst, Merestraat 80, de vzw « Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen », met zetel te
2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267, de vzw « A.Z. Turnhout », met zetel te
2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, de vzw « A.Z. Sint-Elisabeth », met zetel te
2200 Herentals, Nederrij 133, de vzw « Jessa Ziekenhuis », met zetel te 3500 Hasselt,
Salvatorstraat 20, de « Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis (AV) », met
zetel te 3500 Hasselt, Stadsomvaart 11, en de vzw « Icuro », met zetel te 1040 Brussel,
Handelsstraat 82.
4. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 mei 2012 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2012, is beroep tot vernietiging
ingesteld van dezelfde wet, minstens van artikel 5, § 3, ervan, door de stad Beringen.
5. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 3 mei 2012 ter post
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 4 mei 2012, zijn beroepen tot
vernietiging ingesteld van dezelfde wet door de stad Andenne en door de politiezone « des
Arches », met kantoren te 5300 Andenne, avenue Reine Elisabeth 29.
Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 en 5397 van de
rol van het Hof, werden samengevoegd.
Memories zijn ingediend door :
3
- de cvba « SPI », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Luik, rue du
Vertbois 11;
- de Waalse Regering, in de zaak nr. 5391;
- de Ministerraad, in elke van de zaken.
De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend, en de cvba « SPI »
en de Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord ingediend.
Op de openbare terechtzitting van 16 april 2013 :
- zijn verschenen :
. Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in
de zaken nrs. 5391, 5392, 5396 en 5397;
. Mr. K. Salomez, advocaat bij de balie te Gent, loco Mr. W. van Eeckhoutte, advocaat
bij het Hof van Cassatie, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 5393;
. Mr. D. De Keuster, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partij in
de zaak nr. 5394;
. Mr. M. Strongylos en Mr. G. Massart, advocaten bij de balie te Luik, voor de
cvba « SPI »;
. Mr. B. Lombaert en Me A. Carton, tevens loco Me D. D’Hooghe en
Mr. L. Schellekens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;
- hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot verslag uitgebracht;
- zijn de voornoemde advocaten gehoord;
- zijn de zaken in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.
II. In rechte
- A -
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen
A.1.1. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 5391 en 5392 zijn inter communale verenigingen die bij het
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden waren aangesloten. Zij preciseren dat zij
allebei hebben geopteerd voor een indienstneming van hun personeel bij arbeidsovereenkomst. De verzoekende
partijen in de zaak nr. 5393 zijn openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ziekenhuizen, die statutair
personeel in dienst hebben waarvoor de pensioenbijdrageregeling geldt die werd ingevoerd bij de wet van

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT