Arrest Nº F.19.0066.N. Hof van Cassatie, 2020-12-04

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201204-5
Judgement NumberF.19.0066.N
4 DECEMBER 2020 F.19.0066.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. F.19.0066.N
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met ka-
binet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur-generaal van de
algemene administratie fiscaliteit, Centrum KMO Kortrijk, met kantoor te 8500
Kortrijk, Hoveniersstraat 31,
eiser,
tegen
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND, met zetel te Toranoman,
105-6377 Minato-Ku Tokio (Japan), Toranoman Hills Mori Tower, vierde verdi-
eping, 1-23-1,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT