Arrest Nº C.19.0342.N. Hof van Cassatie, 2020-12-04

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201204-2
Judgement NumberC.19.0342.N
4 DECEMBER 2020 C.19.0342.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. C.19.0342.N
1. R. V.,
2. B. S.,
eisers,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302,
tegen
1. SIVAN nv, met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0457.970.751,
eerste verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassa-
tie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3,
in aanwezigheid van
2. STONE TOWN bv, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229, in-
geschreven bij de KBO onder het nummer 0834.050.342,
4 DECEMBER 2020 C.19.0342.N/2
3. COMPAGNIE INVEST bv, met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg
460, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0833.952.550,
4. SIX bv, met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0418.068.020,
tweede, derde en vierde verweersters, minstens in gemeen verklaring van het tussen
te komen arrest opgeroepen partijen.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 11
maart 2019.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 27 oktober 2020 een schriftelijk
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek bestaat de aan de schuldeiser ver-
schuldigde schadevergoeding, in het algemeen, in het verlies dat hij heeft geleden
en in de winst die hij heeft moeten derven, behoudens de toepassing van de bepa-
lingen van de artikelen 1150 en 1151 Burgerlijk Wetboek.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT