Arrêt Nº 53/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-04-23

CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
Docket NumberF-20200423-3
Judgement Number53/2020
Rolnummers 7106, 7108 en 7113
Arrest nr. 53/2020
van 23 april 2020
A R R E S T
__________
In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 juli 2018
« betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie » en, al dan
niet, van de wet van 30 oktober 2018 « tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende
de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 », ingesteld door de vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers »
en anderen, door het « Algemeen Christelijk Vakverbond van België » en anderen en door de
vzw « Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen » en anderen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman en
M. Pâques, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter
A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *
2
I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging
a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2019 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 januari 2019, is beroep tot gedeeltelijke
vernietiging ingesteld van de wet van 18 juli 2018 « betreffende de economische relance en de
versterking van de sociale cohesie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli
2018) door de vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers », de vzw « Boerenbond », de
vzw « Unie van het KMO-bouwbedrijf », de vzw « Nationaal Verbond van Zelfstandige
Elektriciens en Handelaars in Elektrische Toestellen », de vzw « Federatie van de Hotel-,
Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen », de vzw « NAV, Netwerk
Architecten Vlaanderen », de vzw « Belgische Fitnessorganisatie », de vzw « Federatie van de
Belgische Textielverzorging », de vzw « Unie van Belgische Kappers » en de
vzw « Nationale Vereniging van Beroepsfotografen », bijgestaan en vertegenwoordigd door
Mr. F. Judo en Mr. T. Souverijns, advocaten bij de balie te Brussel.
b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 januari 2019 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 januari 2019, is beroep tot vernietiging
ingesteld van dezelfde wet van 18 juli 2018 en van de wet van 30 oktober 2018 « tot wijziging
van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de
sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 » (bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018) door het « Algemeen Christelijk Vakverbond
van België », het « Algemeen Belgisch Vakverbond », de « Algemene Centrale der Liberale
Vakverbonden van België », Mario Coppens, Marc Leemans, Robert Verteneuil,
Sandra Vandergucht, Catherine Pollard, Andrea Roegiers, Jean-Marc Robillard en
Martin Willems, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Buelens en Mr. J. Van Laer,
advocaten bij de balie te Antwerpen.
c. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 januari 2019 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 februari 2019, is beroep tot gedeeltelijke
vernietiging ingesteld van dezelfde wetten van 18 juli 2018 en 30 oktober 2018 door de
vzw « Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen », de beroepsvereniging « Landsbond der
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België », de vzw « Eloya », de
bvba « Bouwwerken Jurgen Van Impe » en Jurgen Van Impe, bijgestaan en vertegenwoordigd
door Mr. A. Vandaele, advocaat bij de balie te Brussel.
Die zaken, ingeschreven onder de nummers 7106, 7108 en 7113 van de rol van het Hof,
werden samengevoegd.
Memories zijn ingediend door :
- de vzw « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen »,
bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Buelens en Mr. J. Van Laer (in de zaak nr. 7108);
- de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de
balie te Brussel.
De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend.
De Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend.
3
Bij beschikking van 4 december 2019 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers
J. Moerman en J.-P. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn,
dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst
van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en
dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 december 2019 en
de zaken in beraad zullen worden genomen.
Ingevolge het verzoek van de verzoekende partijen in de zaak nr. 7108 om te worden
gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 18 december 2019 de dag van de terechtzitting
bepaald op 15 januari 2020.
Op de openbare terechtzitting van 15 januari 2020 :
- zijn verschenen :
. Mr. T. Souverijns, tevens loco Mr. F. Judo, voor de verzoekende partijen in de zaak
nr. 7106;
. Mr. J. Buelens en Mr. J. Van Laer, voor de verzoekende partijen en de tussenkomende
partij in de zaak nr. 7108;
. Mr. A. Vandaele, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 7113;
. Mr. V. Pertry en Mr. F.-X. Gaudissart, advocaat bij de balie te Brussel, voor de
Ministerraad;
- hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en J.-P. Moerman verslag uitgebracht;
- zijn de voornoemde advocaten gehoord;
- zijn de zaken in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.
II. In rechte
- A -
Ten aanzien van de ontvankelijkheid
A.1. De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van verscheidene middelen in de drie zaken, bij gebrek
aan uiteenzetting van de grieven, in combinatie met de opsomming van talrijke toetsings normen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
7 temas prácticos
5 diposiciones normativas