Arrêt Nº 159/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-11-26

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket NumberF-20201126-5
Judgement Number159/2020
Rolnummers 7240 en 7249
Arrest nr. 159/2020
van 26 november 2020
A R R E S T
__________
In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 3, 2°, van de wet van 7 april 2019 « tot
wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor wat de
onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft », ingesteld door de vzw « Nationale
Vereniging van de Groothandelaars-Verdelers in Farmaceutische Specialiteiten » en anderen
en door de ivzw « European Association of Euro Pharmaceutical Companies » en anderen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters
T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, bijgestaan door de
griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI