Arrêt Nº 152/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-11-19

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket NumberF-20201119-6
Judgement Number152/2020
Rolnummer 7253
Arrest nr. 152/2020
van 19 november 2020
A R R E S T
__________
In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 36 van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op
en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs » (invoeging van een
artikel II.395 in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs), ingesteld door de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache
en T. Detienne, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter A. Alen, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *
2
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 september 2019 ter post
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 september 2019, heeft de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Judo en
Mr. T. Souverijns, advocaten bij de balie te Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van
artikel 36 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van
de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger
onderwijs », bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2019 (invoeging van een
artikel II.395 in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs).
Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door :
- de vzw « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen », bijgestaan
en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets, Mr. S. Sottiaux en Mr. T. Van Diest, advocaten bij de
balie van Antwerpen;
- de vzw « Thomas More Mechelen-Antwerpen », bijgestaan en vertegenwoordigd door
Mr. F. Judo en Mr. T. Souverijns;
- de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Vanheule, advocaat
bij de balie te Gent.
De verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend.
Bij beschikking van 15 juli 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers Y. Kherbache
en M. Pâques te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen
terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de
kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, dat, in
geval van een dergelijk verzoek, de zaak zal worden behandeld op de terechtzitting van
24 september 2020, op het tijdstip dat later door de voorzitter zal worden bepaald, en dat,
behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 1 september 2020 en de
zaak in beraad zal worden genomen.
Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 1 september
2020 in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.
II. In rechte
- A -
A.1. Allereerst situeert de verzoekende partij het bestreden artikel 36 van het decreet van 1 maart 2019 « tot
wijziging van de regelgeving betreffende het to ezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger
onderwijs » (hierna : het decreet van 1 maart 2019). Daarnaast toont zij haar belang aan en merkt zij op dat de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos