Arrêt Nº 151/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-11-19

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket NumberF-20201119-5
Judgement Number151/2020
Rolnummer 7236
Arrest nr. 151/2020
van 19 november 2020
A R R E S T
__________
In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1762, 6°, van het Wetboek diverse
rechten en taksen, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache
en T. Detienne, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter A. Alen, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI