4 FEBRUARI 2010. - Besluit 2010/32 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces en zijn uitvoeringsbesluiten

Het College,

Gelet op de Grondwet, inzonderheid op de artikelen 138 en 178;

Gelet op het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, inzonderheid op artikel 72;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 november 2001 houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces en zijn uitvoeringsbesluiten;

Overwegende de noodzaak om de continuïteit te garanderen van de inspecties van de centra, de ondernemingen en de diensten voor gehandicapten die door de Franse Gemeenschapscommissie erkend zijn;

Op voorstel van de collegeleden belast met het Beleid inzake Personen met een Handicap en Openbaar Ambt,

Besluit :

Artikel 1. De ambtenaren van de Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap van wie de naam hieronder vermeld is, worden aangewezen als inspecteurs om toe te zien op de uitvoering van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces en zijn uitvoeringsbesluiten, binnen de grenzen van de bepalingen die opgenomen zijn in artikel 72 van het genoemde decreet :

BERIAUX, Geneviève;

NEMETH, Margit;

SIMAL, Michel;

STAQUET, Martine;

WILLEMS, Fabienne.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT