Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022, wordt aan mevrouw LECHAT Patricia, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022, wordt aan mevrouw LECHAT Patricia, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT