16 JUNI 2011. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisaties van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. Artikel 52 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisaties van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen als volgt :

Dit decreet treedt in werking uiterlijk op 31 december 2011.

De Regering kan voor alle bepalingen een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze vermeld in het eerste lid.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 juni 2011.

De Minister-President,

 1. DEMOTTE

  De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,

  J.-M. NOLLET

  De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,

 2. ANTOINE

  De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,

  J.-C. MARCOURT

  De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad,

 3. FURLAN

  De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,

  Mevr. E. TILLIEUX

  De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,

  Ph. HENRY

  De Minister van Openbare Werken, Landbouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT