28 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 16, tweede lid, opgeheven bij de wet van 16 juli 2005 en hersteld bij de wet van 26 april 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht;

Overwegende dat de hierna bepaalde materies, wegens het professionele gebruik, de kennis en het gebruik van het Engels noodzakelijk maken,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit is toepasselijk op alle materies die onderwezen worden vanaf 1 september 2011. Voor de materies waarvan het onderricht begonnen is vóór 1 september 2011, blijft de bijlage van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht, zoals die van toepassing was de dag vóór 1 september 2011, van toepassing tot het einde van het onderricht van deze materies.

Brussel, 28 april 2011.

P. DE CREM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 28 april 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht

Bijlage bij het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht

Lijst van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht

VormingCursusMaterieOpleiding voor het behalen van de master in de ingenieurswetenschappen- Guided weaponsystems Global navigation systems for civil and military applications Chemical propulsion Polymer chemistry Composite materials Degradation mechanisms of materials Materials selection Aviation physiology Aviation psychology Air Doctrine Climatology Thesis Maritime operations - environment Maritime doctrine and operations Extraction of imagery characteristics Notions of artificial intelligence Design of remote sensing systems Integrated sensor design Digital and adaptive filters Control systems Operating systems Information security Distributed systems Aircraft performance Aircraft stability Turbomachines Gasturbines Applied embedded systems for helicopters Dynamics of mechanical structures...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT