Decreet betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING)., de 12 décembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Er wordt een Dienst met afzonderlijk beheer, in de zin van artikel 140 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, opgericht in de schoot van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 3. De naam van de Dienst met afzonderlijk beheer luidt : "Dienst Gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie".

Art. 4. De Dienst met afzonderlijk beheer oefent zijn bevoegdheden uit op het gebied van het beheer van de onroerende goederen die aan de Franse Gemeenschapscommissie toebehoren of die door haar diensten worden betrokken, alsmede op het gebied van de subsidiÎring van infrastructuren die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen, in het kader van de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet in toepassing van artikel 138 van de Grondwet.

De Dienst kan overgaan tot het inrichten, vernieuwen, opbouwen alsmede tot het aankopen, verkopen of ruilen van onroerende goederen.

Art. 5. In het kader van de overige bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bij reglement gelijkaardige opdrachten opgedragen worden aan de Dienst.

Art. 6. De Dienst met afzonderlijk beheer beschikt over de volgende middelen :

Jaarlijkse dotaties afkomstig van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie;

Jaarlijkse dotaties afkomstig van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie;

Inkomsten verworven uit het uitbaten of de eventuele verkoop van goederen van de Franse Gemeenschapscommissie;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT