13 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie en benoeming van zijn opvolger

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie,

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn functie van voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie wordt verleend aan de heer Jan De Bock.

Art. 2. De heer Jan Grauls, belast met de functie van voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt benoemd tot voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT