5 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2010 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen

Minister van Werk,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974, artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2002 houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2010 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Op voordracht van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT