Koninklijk besluit tot oprichting van afsluitingen betreffende de bevordering door verhoging in graad of door overgang naar het hogere niveau en de verandering van graad tussen sommige bestuursafdelingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu., de 26 septembre 1995

Artikel 1. Het Instituut Pasteur vermeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu vormt een entiteit die los staat van de andere diensten van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu voor de bevordering door verhoging in graad of voor de graadverandering tot rang 17 inbegrepen eveneens voor de toegang tot het hogere niveau.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

M. COLLA

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 mei 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 28, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1994 tot oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 14 juli 1995;

Gelet op het advies van de Directieraad van 22 september 1995;

Gelet op het protocol van 28 juli 1995 waarin de conclusies van de onderhandelingen binnen het SectorcomitÈ XII " Sociale Zaken " worden vermeld;

Gelet op de wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT