2 AUGUSTUS 2002. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1 van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) in het 1° worden de woorden « en van 16 juli 1993 » vervangen door de woorden « bijzondere wetten van 16 juli 1993 en van 13 juli 2001 »;

B) in het 2° worden de woorden « bijzondere wet van 16 juli 1993 » vervangen door de woorden « bijzondere wetten van 16 juli 1993 en van 13 juli 2001 ».

Art. 3. In dezelfde wet wordt titel III aangevuld met een hoofdstuk IX, met als opschrift « De vermogens verbonden aan sommige wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw » bestaande uit een artikel 26ter , luidend als volgt :

Art. 26ter . § 1. De vermogens verbonden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Gent, aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie, die rechtspersoonlijkheid bezitten, worden afgeschaft op de door de Koning vastgestelde datum.

§ 2. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de ontbinding van de vermogens die de rechtspersoonlijkheid vermeld in § 1 aangenomen hebben en alle aangelegenheden waartoe deze aanleiding geeft, meer bepaald de overdracht aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die samenhangen met deze vermogens.

§ 3. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, worden in de in § 2 bedoelde koninklijke besluiten de modaliteiten van overdracht van de personeelsleden vastgesteld alsook de maatregelen ter vrijwaring van de rechten van het personeel, met inachtneming van de beginselen vermeld in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.

§ 4. De in de §§ 1 tot 3 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken regeringen.

Art. 4. In dezelfde wet wordt titel III aangevuld met een hoofdstuk X met als opschrift « De Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel », bestaande uit een artikel 26quater luidend als volgt :

Art. 26quater...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT