1 APRIL 2011. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 9 december 2008 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Het afdelingshoofd van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008 en 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005, 23 juni 2006, 3 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005, 23 juni 2006, 30 januari 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2002, 8 juli 2005, 23 juni 2006, 30 januari 2009, 3 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 29 mei 2009 en bij het ministerieel besluit van 7 juli 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de operationalisering van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT