Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening zeehavengebied Zeebrugge' Bij besluit van de

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening zeehavengebied Zeebrugge"

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening zeehavengebied Zeebrugge" wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen bij dit besluit als bijlagen I en II :

  1. Bijlage I bevat het grafisch plan;

  2. Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen bij dit besluit als onderdeel van bijlage III. Het gaat om :

- IIIa toelichtingsnota - tekst met weergave van de feitelijke en juridische toestand, de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven;

- IIIb toelichtingsnota - kaarten met weergave van de feitelijke en juridische toestand;

- IIIc toelichtingsnota -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT