12 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de 'Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale' (Commissie inzake adviesverlening aan en erkenning van sociale economiebedrijven)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisering van de adviesverlenende functie, inzonderheid op artikel 2, 19°;

Gelet op het decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de beraadslaging van de "Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale" van 4 maart 2011;

Op de voordracht van de Minister die voor Sociale Economie bevoegd is;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale", waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit gaat, is door de Regering goedgekeurd.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 mei 2011.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,

J.-C. MARCOURT

Bijlage

"COMMISSION CONSULTATIVE ET D'AGREMENT DES ENTREPRISES D'ECONOMIE SOCIAL"

Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK 1. - Voorzitterschap van de Commissie

Artikel 1. De zetel van het secretariaat van de Commissie is gevestigd bij de "SPW" (Waalse Overheidsdienst), « Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche., Département du Développement économique, Direction de l'Economie sociale, pace de la Wallonie 1, te 5100 Namur (Jambes) ».

Alle briefwisseling i.v.m. de activiteiten van de Commissie wordt aan de voorzitter gericht op de zetel van het secretariaat vermeld in het vorige lid.

Het archief van de Commissie wordt op de zetel van het secretariaat bewaard.

De Commissie vergadert minstens zes keer per jaar.

De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar. De Commissie kan op voorstel van de voorzitter evenwel instemmen met de aanwezigheid van elke persoon waarvan de getuigenis, de bevoegdheden of de kennis haar werkzaamheden zouden kunnen voorlichten. De aanwezigheid van voormelde personen beperkt zich tot de bespreking van het vraagstuk waarover ze verzocht worden zich uit te spreken. Ze zijn niet stemgerechtigd.

Art. 2. De voorzitter leidt de debatten en zorgt ervoor dat de bepalingen van dit reglement in acht genomen worden.

Art. 3. De Commissie wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens voorrechten door de ondervoorzitter uitgeoefend.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste stemgerechtigd lid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT