21 JANUARI 2010. - Besluit 2010/31 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid

Het College,

Gelet op het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door de decreten van 4 december 2003, 30 april 2004, 17 februari 2006, 20 december 2007 en 17 april 2008;

Gelet op het besluit van 11 september 1997 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997, gewijzigd door de besluiten van 28 mei 1998 en 26 mei 2005;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid;

Overwegende het verzoek van de vertegenwoordigers van de deskundigen met het oog op de wijziging van de samenstelling van hun delegatie binnen de afdeling Gehandicapten' van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid;

Overwegende het verzoek van de vertegenwoordigers van de werknemers met het oog op de wijziging van de samenstelling van hun delegatie binnen de afdeling Gehandicapten' van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid;

Op voorstel van het Collegelid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 5 van het genoemde besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 wordt, onder de titel vertegenwoordigen de deskundigen', de naam van Mevr. Magda YABROUDI als plaatsvervangend lid vervangen door de naam van Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT