Besluit 2002/945 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de verlenging van het mandaat van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid (VERTALING)., de 28 novembre 2002

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Het mandaat van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, benoemd bij besluit van 22 januari 1998 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door de besluiten van 12 november 1998 en 6 maart 1999, wordt verlengd voor een duur van zes maand.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 4. De leden van het College belast met Gezondheid, Sociale Actie en het Gezin en het Gehandicaptenbeleid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2002.

Door het College :

E. TOMAS,

Minister-Voorzitter van het College

D. GOSUIN,

Lid van het College, belast met Gezondheid

W. DRAPS,

Lid van het College, belast met Gehandicaptenbeleid

A. HUTCHINSON,

Lid van het College, belast met Sociale Actie en het Gezin.

Aanhef

Het College,

Gelet op artikelen 128 en 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid;

Gelet op het besluit van 11 september 1997 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid;

Gelet op het besluit van 22 januari 1998 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Brusselse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT