Avis Nº 21/2017. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2017-05-03

Date03 mai 2017
Docket NumberF-20170503-6
CourtCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
1
Advies nr 21/2017 van 3 mei 2017
Betreft: Advies uit eigen beweging betreffende het wetsontwerp tot hervorming van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CO-A-2017-024)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens
(hierna WVP), inzonderheid artikel 29;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere en de heer Stefan Verschuere;
Brengt op 3 mei 2017 het volgend advies uit:
Advies 21/2017 - 2/47
I. Inleiding
1. Ingevolge art. 54 van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (hierna GDPR: General Data Protection Regulation),
waarin is bepaald dat elke lidstaat ertoe is verplicht om bij wet de oprichting te regelen van
een gegevensbeschermingsautoriteit, ontving de Commissie op 10 april 2017 vanwege de
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, dhr. Philippe
De Backer het verzoek om aangaande het wetsontwerp tot hervorming van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een raadplegingsverslag op te stellen
teneinde dit verslag samen met het wetsontwerp voor te leggen aan de leden van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers bij de indiening ervan, teneinde deze alle pertinente informatie
ter beschikking te stellen met het oog op de beoordeling van het wetsontwerp.
2. Er wordt dus niet om een formeel advies verzocht in de zin van art. 29 WVP. De beweegreden
die hieraan ten grondslag ligt, is dat er immers geen aanknopingspunt is in de wet noch
in formele, noch in materiële zin dat zou vereisen dat een adviesaanvraag bij de Commissie,
zoals bedoeld in de WVP, wordt ingediend. Niettemin wenst de Staatssecretaris, gelet op het
belang van deze organieke wet tot hervorming van de Commissie, kennis te nemen van de
visie van de Commissie omtrent dit wetsontwerp door middel van een raadplegingsverslag.
De keuze wordt overgelaten aan de Commissie om dit eventueel te doen bij wijze van een
advies uit eigen beweging.
3. De Commissie opteert ervoor om haar standpunt uiteen te zetten in een advies uit eigen
beweging, vermits deze vorm van adviesverlening behoort tot haar wettelijke opdracht en
formuleert hierna een aantal bemerkingen bij het voorliggende wetsontwerp. Een aantal
daarvan zijn dermate belangrijk zodat een aanpassing van het wetsontwerp noodzakelijk is.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de organieke, en anderzijds de
procedurele bepalingen teneinde een coherent overzicht te bieden.
4. De Commissie benadrukt daarbij ook dat voorafgaand aan de voorlegging van het huidige
wetsontwerp, zij werd betrokken bij de werkzaamheden van het kabinet van de
Staatssecretaris ter voorbereiding ervan. Het voorliggend wetsontwerp is tot stand gekomen
in overleg waarbij in hoofdzaak de aandacht uitging naar het procedurele luik waaromtrent
de Commissie haar standpunt in diverse nota’s heeft kenbaar gemaakt.
Advies 21/2017 - 3/47
II. Organieke bepalingen (Hoofdstuk I t.e.m. V, Hoofdstuk VII)
a) Algemene opmerkingen
Interne werking van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA)
5. Het wetsontwerp regelt nauwgezet de taakverdeling tussen elk van de organen die deel
uitmaken van de gegevensbeschermingsautoriteit en houdt zich daarbij aan een strikte
opdeling per orgaan. De interne organisatie en werking van de GBA wordt hierdoor op zeer
stringente wijze vastgelegd zonder dat daarbij enige ruimte wordt gelaten die de GBA zou
toelaten zelf invulling te geven aan haar wijze van functioneren. Dit wordt beschouwd als
een inbreuk op de onafhankelijkheid vereist door art. 52 GDPR (Bijlage 1: nota
“Onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteiten”).
6. Weliswaar dienen in het wetsontwerp de krijtlijnen te worden uitgetekend op organiek vlak
waarbij de wetgever zich richt op de scheiding van functies tussen enerzijds de
geschillenkamer en anderzijds de andere organen van de GBA teneinde te garanderen dat
de geschillenkamer volledig onafhankelijk kan beslissen in de door haar te behandelen
dossiers. Verder stelt de Commissie vast dat de vervolgings- én sanctiebevoegdheid verenigd
is in handen van de geschillenkamer. In een rechtsstaat past het dat deze functies
gescheiden worden, zodat de geschillenkamer onbevangen over de grond van de zaak kan
oordelen eens deze aanhangig gemaakt wordt door de inspectiedienst. Dit zal ook resulteren
in een kwalitatief hogere rechtspraak indien elke vorm van vermenging met andere
bevoegdheden van de GBA wordt vermeden. Rechtspreken (en sanctioneren is dat zeker)
wordt best gescheiden van het onderzoek en de vervolging.
7. Het evenwicht dient echter hersteld te worden om te vermijden dat een orgaan wordt
overbelast ten opzichte van het andere, wat momenteel het geval is, zowel op het niveau
van het algemeen secretariaat, als op het niveau van de geschillenkamer (zie randnr. 5). De
voorbereiding van de begroting en het beheer van de daarmee verband houdende vragen
staat zowel vermeld onder de opdrachten toevertrouwd aan de Directeur van het algemeen
secretariaat als aan de Voorzitter. Dit dient gerationaliseerd te worden en enkel toegekend
te worden aan de Voorzitter.
8. De inhoudelijke taakverdeling tussen het algemeen secretariaat en het kenniscentrum
is niet geheel duidelijk. Art. 19 doet uitschijnen dat het algemeen secretariaat in eerste
instantie die (ondersteunende) functies waarneemt die noodzakelijk zijn om de goede
werking van de GBA te waarborgen. Uit art. 20 volgt daarentegen dat het algemeen

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT