Avis Nº 47/2013. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2013-10-02

Date02 octobre 2013
Docket NumberF-20131002-9
CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
1/29
Advies nr 47/2013 van 2 oktober 2013
Betreft: Voorontwerp van wet betreffende het politioneel informatiebeheer (CO-A-2013-040)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens
(hierna WVP), inzonderheid artikel 29;
Gelet op het verzoek om advies van de Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en
gelijken kansen en de Minister van Justitie ontvangen op 23/07/2013;
Gelet op het verslag van de Voorzitter, Willem Debeuckelaere en Ondervoorzitter Stefan Versch uere;
Brengt op 2 oktober 2013 het volgend advies uit:
.
.
.
.
.
.
Advies 47/2013 - 2/29
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
1. De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle
Milquet en de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (hierna de aanvrager)
verzoeken de Commissie advies uit te brengen over een voorontwerp van wet op het
politioneel informatiebeheer (hierna het voorontwerp).
2. Het voorontwerp trac ht de artikelen 44/1 tot 44/11 van de wet van 5 augustus 1992 op
het politieambt (hierna WPA) te vervangen die betrekking hebben op het politioneel
informatiebeheer. Het gaat meer bepaald over persoonsgegevens en informatie die
politiediensten beheren.
B. CONTEXT EN DRAAGWIJDTE VAN HET VOORONTWERP
3. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het voorontwerp de modaliteiten voor de
verwerking van gegevens en informatie door de politiediensten rechtstreeks i n een wet
wil laten vastleggen, en dit moet de gehele politionele informatiecyclus bevatten.
Volgens het huidig artikel 44/4 van de WPA w orden wezenlijke aspecten van de
persoonsgegevensverwerkingen door de politiediensten gedelegeerd aan de Koning,
zoals bijvoorbeeld de bewaartermijnen.
4. Daar waar de huidige artikelen 44/1 tot 44/11 van de WPA slechts de Algemene
Nationale Gegevensbank (hierna ANG) en de bijzondere gegevensbanken omkaderen,
handelt het voorontwerp over alle politionele gegevensbanken met inb egrip van de als
zodanig gekwalificeerde “basisgegevensbanken”.
5. De Commissie stelt vast dat het voorontwerp dat voor advies werd voorgelegd, het
politioneel informatiebeheer niet wijzigt zoals het vandaag functioneert, meer bepaald
een beheer dat is opgebouwd rond de ANG die de politiediensten verplicht moeten
voeden. Het integreert enkel de nauwkeurig omschreven werkingsmodaliteiten
rechtstreeks in de wet.
6. De Memorie van toelichting geeft de volgende uitleg over dit gewijzigd juridisch kader:
Als gevolg van diverse evoluties op het vlak van wetgeving en rechtspraak, zowel in
België als in Europa (zie bijvoorbeeld het arrest ROTARU v. Roemenië van het Europees
Hof voor de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden van 4 mei 2000 of
recenter de zaak Shimovolos v.Rusland van 28 november 2011), die erop gericht zijn

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT