Avis Nº 89/2020. Autoritý de protection des donnýes, 2020-09-11

CourtGegevensbeschermingsautoriteit
Docket NumberF-20200911-15
1/10
Advies nr. 89/2020 van 11 september 2020
Betreft: advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk
besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
(CO-
A-2020-083)
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”);
Gelet op de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 va n het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG
(hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
(hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer Alexander De Croo, Vicepremier en minister van Financiën
en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen op 24/07/2020;
Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit ;
Brengt op 11 september 2020 het volgend advies uit:
.
.
.
.
.
.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI