Avis Nº 144/2019. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2019-08-21

Opinion Number144/2019
Date21 août 2019
Docket NumberF-20190821-1
CourtGegevensbeschermingsautoriteit
1/3
Advies nr. 144/2019 van 21 augustus 2019
Betreft: advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 5
juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens
die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identit eitskaart en van de informatiegegevens die zijn
opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen
(CO-A-2019-
148)
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”);
Gelet op de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG
(hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
(hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer Pieter De Crem, Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, ontvangen op 05/07/201 9;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT