Advies Nº 105/2019. Gegevensbeschermingsautoriteit, 2019-06-05

Date de Résolution: 5 juin 2019
 
EXTRAIT GRATUIT
1/9
Advies nr. 105/2019 van 5 juni 2019
Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van
Boek II van het Milieuwetboek omvattende het Waterwetboek, met het oog op de uitvoering van het
CertIBEau stelsel en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement van afvalwaterzuivering
(CO-A-2019-094).
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");
Gelet op de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna de "WOG");
Gelet op de Verordening (EU) 2016
/
679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (
algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "AVG")
Gelet op de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
(hierna “WVG");
Gelet op de adviesaanvraag van dhr. Carlo Di Antonio, Minister van milieu van de Waalse Regering,
ontvangen op 4 maart 2019 ;
Gelet op het verslag van Mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;
Brengt op 5 juni 2019 het volgend advies uit:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI