Avis, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2022-09-29

JurisdictionBélgica
Judgment Date29 septembre 2022
ECLIECLI:BE:COHSAV:2022:AVIS.20220929.13
Docket Number224/2022
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2022:AVIS.20220929.13
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
1/6 Advies nr. 224/2022 van 29 september 2022 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (CO-A- 2022-242) Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”) aanwezig: de dames Marie-Hélène Descamps, Cédrine Morlière, Griet Verhenneman en de heren Yves- Alexandre de Montjoye, Bart Preneel, Gert Vermeulen; Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "AVG"); Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem, ontvangen op 6 september 2022; Brengt op 29 september 2022 het volgende advies uit: Advies 224/2022 - 2/6 I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 1. De Minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem (hierna “de aanvrager”), heeft het advies van de Autoriteit gevraagd over Art. 90, 91 et 101 van het voorontwerp van wet houdende diverse . fiscale en financiële bepalingen (hierna “het ontwerp”). II. REIKWIJDTE VAN HET ONDERHAVIGE ADVIES 2. Gezien het uitzonderlijk grote aantal adviesaanvragen dat bij de Autoriteit wordt ingediend en bij gebrek aan voldoende personeel, is de Autoriteit momenteel niet in staat om alle adviesaanvragen die zij ontvangt, te behandelen. Aangezien de aanvrager niet aangeeft dat het ontwerp aanleiding kan geven tot hoge risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en uit de antwoorden van de aanvrager in het formulier ook niet kan worden afgeleid dat dergelijke risico's aanwezig zijn, verstrekt de Autoriteit hierna een algemeen advies1. 3. In dit algemene advies wordt gewezen op de belangrijkste eisen waaraan elke norm die de verwerking van persoonsgegevens regelt, moet voldoen. In deze omstandigheden kan uit het onderhavige advies geenszins worden afgeleid dat het ontwerp daadwerkelijk beantwoordt aan de kwaliteitseisen op grond van de AVG, gelezen in combinatie met de Grondwet, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna "het EVRM"). III. TEN GRONDE A. Wat betreft de vereiste van noodzakelijkheid en evenredigheid van de gegevensverwerkingen die door het ontwerp worden geregeld 4. De Autoriteit herinnert eraan dat elke verwerking van persoonsgegevens een inmenging vormt in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van 1 De Autoriteit dient strategische keuzes te maken, rekening houdend met haar taken uit hoofde van de AVG, de middelen waarover zij beschikt en de beginselen die in de AVG zijn vervat (zoals het beginsel van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT