Advies, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 2022-12-01

JurisdictionBélgica
Judgment Date01 décembre 2022
ECLIECLI:BE:COPRIV:2022:AVIS.20221201.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COPRIV:2022:AVIS.20221201.1
CourtCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Docket Number253/2022
Advies nr. 253/2022 van 1 december 2022 Betreft: Advies over het artikel 31 van het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (CO-A-2022-258) Vertaling Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”), aanwezig: mevrouw Cédrine Morlière, mevrouw Nathalie Ragheno en mevrouw Griet Verhenneman, de heer Yves-Alexandre de Montjoye, de heer Bart Preneel en de heer Gert Vermeulen Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”) Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "AVG") Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); Gelet op de adviesaanvraag van de heer Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, en Nationale Loterij, ontvangen op 3 oktober 2022; Brengt op 1 december 2022 het volgende advies uit: I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 1. Op 3 oktober 2022 vroeg de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, en Nationale Loterij, het advies van de Autoriteit over artikel 31 van een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen (hierna 'het voorontwerp'). 2. Het voorontwerp van wet strekt tot de vervanging van artikel 86 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna 'de wet van 27 juni 2021'), die ertoe strekt het artikel 302, 2de lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 te wijzigen (hierna 'WIB'). Ingevolge artikel 96, negentiende lid, van de wet van 27 juni 2021 is het aan de Koning om de inwerkingtreding van artikel 86 te bepalen. 3. Artikel 302, lid 1, WIB bepaalt thans dat alle mededelingen van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna 'FOD Financiën') betreffende de aangifte en de controle, alsmede de uittreksels uit de aanslagbiljetten met betrekking tot de inkomstenbelastingen, in gesloten enveloppen aan de belastingplichtigen worden toegezonden. Artikel 302, lid 2, bepaalt dat, in afwijking van dit eerste lid, de belastingplichtige er door middel van een uitdrukkelijke verklaring voor kan kiezen de aanslagbiljetten uitsluitend te ontvangen door middel van een procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van informaticatechnieken. 4. Overeenkomstig de artikelen 86 en 96, 19de lid, van de wet van 27 juni 2021, bepaalt artikel 302, tweede lid, WIB - waarvan de datum van inwerkingtreding door de Koning wordt bepaald - dat alle mededelingen van de FOD Financiën betreffende de aangifte en de controle, alsook de aanslagbiljetten,...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT