4 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wetten van 20 mei 1997 en 26 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 februari 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de rubriek II, 1, van de bijlage aan het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT