Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 29 novembre 2001

Artikel 1. De rubriek XVIII., 2, van de bijlage aan het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften wordt vervangen door volgende rubriek :

---------------------------------------------------------------------------

  1. Dienst vennootschappen 3 adjunct-adviseur 01.01.2001-31.12.2001

---------------------------------------------------------------------------

8 bestuurs- 01.01.2001-31.12.2001

assistent

---------------------------------------------------------------------------

8 bestuurs-

assistent 01.09.2001-31.12.2001

---------------------------------------------------------------------------

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 3. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op het artikel 4, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT