Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 13 mars 2002

Artikel 1. De rubriek VII, 4.3. van de bijlage aan het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, wordt vervangen door de volgende rubriek :

4.3. Voorzitterschap EU

1 adjunct-adviseur 01.01.2001-31.12.2001

1 adjunct-adviseur 01.07.2001-31.12.2001

1 directiesecretaris 01.01.2001-31.12.2001

1 directiesecretaris 01.06.2001-31.12.2001

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2001.

Art. 3. Onze Minister van Mobiliteit en Transport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT