11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2011

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 192, tweede lid;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 269, eerste lid, 3°;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 23 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 5 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3° van de programmawet (I) van 24 december 2002 wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT