Achtste wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, de 21 décembre 2022

Artikel M.

"Hoofdstuk VIII quinque - Bijzondere financieringsmaatregelen voor het jaar 2023

Art. 40/13. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013;

  2. Het koninklijk besluit van 16 december 2022: het koninklijk besluit van 16 december 2022 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2023;

  3. Het prestatieplan: het herziene ontwerpprestatieplan dat overeenkomstig artikel 14.3 2de lid van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 op 13 juli 2022 door België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland werd ingediend bij de Europese Commissie.

Afdeling 1. - Vervroegde toepassing van het mechanisme van verkeersrisicospreiding

Art. 40/14. § 1. Overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel wordt voor skeyes voor het jaar 2023 in een vervroegde toepassing van het mechanisme voor verkeersrisicospreiding, zoals geregeld in artikel 27 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 voorzien om het mogelijke verlies aan inkomsten in 2023 te dekken ingevolge:

- de afwijkingen tussen de voor het jaar 2023 in het prestatieplan opgenomen raming van diensteenheden en het werkelijk aantal

diensteenheden voor de in artikel 37 van het beheerscontract bedoelde plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening te Brussel-Nationaal; en

- de afwijkingen tussen de voor het jaar 2023 in artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 december 2022 opgenomen raming van diensteenheden en het werkelijk aantal diensteenheden, voor de in artikel 38 van het beheerscontract bedoelde plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de regionale openbare luchthavens.

§ 2. In afwijking van artikel 37, § 1 van het beheerscontract en in vervroegde toepassing van het mechanisme van verkeersrisicospreiding wordt voor het jaar 2023 de vergoeding door de Staat voor de plaatselijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT