Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 1962 waarbij de Koninklijk Academie voor Overzeese Wetenschappen vanaf 1 oktober 1962, aan het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur verbonden wordt;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1984 houdende goedkeuring van de statuten van de Koninklijk Academie voor Overzeese Wetenschappen, inzonderheid artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van de ministeriÎle bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs;

Gelet op de beslissing van de Koninklijk Academie voor Overzeese Wetenschappen,

Besluit :

Artikel 1. In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, wordt bevorderd van geassocieerd lid tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT