1 DECEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen (bladen 38/2, 38/3 en 38/6) met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeenten Aat (Gellingen) en Lessen (Woelingen)

De Waalse Regering,

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op het Waals wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie, inzonderheid op de artikelen 1, 21 tot 25, 27, 30bis, 35 tot 37 en 40 tot 46;

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan (SDER), aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1986 tot oprichting van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen, met name gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 20 december 1990, 6 september 1991, 19 maart 1992 en 1 oktober 1992 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 juli 1993, 18 juni 1998, 1 april 1999 en 22 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009) tot herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen (bladen 30/6, 38/2, 38/3 en 38/6) en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeenten Aat (Gellingen) en Lessen (Ollignies);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 4 maart 2010) tot voorlopige aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen (bladen 38/2, 38/3 en 38/6) met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeenten Aat (Gellingen) en Lessen (Ollignies);

Gelet op de bezwaarschriften en opmerkingen die de particulieren, de verenigingen van personen, de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut ingediend hebben tijdens het openbaar onderzoek dat van 15 maart 2010 tot 28 april 2010 in de gemeenten Aat en Lessen en die in dit besluit opgenomen zijn;

Gelet op de informatievergaderingen die op 15 maart 2010 in Lessen en op 16 maart 2010 in Gellingen gehouden werden;

Gelet op de afsluitende vergaderingen van het openbaar onderzoek, die in Aat en Lessen gehouden werden op 28 april 2010;

Gelet op de overlegvergaderingen die na afloop van het openbaar onderzoek op 4 mei 2010 in Gellingen en op 5 mei 2010 in Lessen gehouden werden;

Gelet op het advies van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de heer Philippe Muyters, overgemaakt op 23 april 2010;

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraad van Aat van 11 mei 2010;

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraad van Lessen van 7 juni 2010;

Gelet op het onder voorbehoud gunstig advies op de geschiktheid van het project voor het milieu, verstrekt door de CWEDD op 23 augustus 2010 met referte CWEDD/10/AV.1203;

Gelet op het gunstig advies van de « CRAT » van 10 september 2010, met referte 10/CRAT-A.926-AN;

Overwegende dat het advies van de « CRAT », overeenkomstig artikel 43, § 4, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, betrekking heeft op het dossier dat bestaat uit het ontwerp van plan samen met het effectonderzoek en uit de bezwaren, opmerkingen, processen-verbaal en adviezen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de « CRAT », nadat ze kennis heeft genomen van het geheel van de hierbovenvermelde elementen van het dossier en na analyse ervan, haar advies met perfecte kennis van zaken heeft uitgebracht;

 1. Opmerkingen betreffende de publieke informatievergaderingen

  Overwegende dat artikel 42bis van het Wetboek bepaalt dat het dossier aan het publiek medegedeeld wordt overeenkomstig de artikelen D.29-5 en D.29-6 van Boek I van het Milieuwetboek;

  Overwegende dat de bezwaarindieners vragen hebben bij de wijze waarop die voorafgaande informatievergaderingen plaatsvonden;

  Overwegende dat sommige bezwaarindieners menen dat ze de gelegenheid niet hebben gehad hun standpunt uiteen te zetten tijdens die vergaderingen;

  Overwegende dat sommige bezwaarindieners vragen hebben bij de volledigheid en de exactheid van de notulen van die vergaderingen;

  Antwoord

  Overwegende dat artikel D.29-6 van Boek I van het Milieuwetboek bepaalt dat de notulen van de informatievergaderingen ter beschikking van het publiek worden gehouden;

  Overwegende dat het Milieuwetboek in Boek I, artikel R.41-4, bepaalt dat elke persoon binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag waarop de informatievergadering gehouden wordt opmerkingen, suggesties en verduidelijkingen van bepaalde punten van het project mag indienen en de technische alternatieven mag voorstellen die redelijkerwijs door de aanvrager in overweging genomen kunnen worden om er rekening mee te houden bij de uitvoering van het milieueffectenonderzoek, door ze schriftelijk te richten aan het gemeentecollege van de plaats waar de vergadering gehouden werd, met opgave van naam en adres.

  Er wordt een afschrift van aan de aanvrager gestuurd, die er onverwijld kennis van geeft aan de auteur van het onderzoek indien een dergelijk onderzoek vereist is. »;

  Overwegende dat iedere bezwaarindiener die meent dat hij zijn standpunt niet heeft kunnen uitdrukken of dat dat standpunt niet correct werd opgenomen in de notulen de mogelijkheid had om zijn standpunt schriftelijk uit te drukken binnen de vijftien dagen te rekenen van de dag waarop de informatievergadering gehouden werd; dat de betrokken gemeentecolleges daarover geen briefwisseling hebben ontvangen;

 2. Invraagstelling van de kwaliteit van het milieueffectenonderzoek

  Overwegende dat de bezwaarindieners de onafhankelijkheid van de auteur van het onderzoek ten opzichte van IDETA en de Waalse Regering in vraag stellen;

  Overwegende dat bewaarindieners zich erover verwonderen dat de overheidsopdracht gesloten kon worden voor de bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de inhoud van het effectenonderzoek in het Belgisch Staatsblad ;

  Overwegende dat de bezwaarindieners de kwaliteit en de volledigheid van het onderzoek in twijfel trekken, alsmede de onpartijdigheid van de auteur ervan, meer bepaald op de visuele impact, de geluidshinder, de gevolgen voor oppervlakte- en grondwater, de luchtvervuiling, de uitvoeringskosten en de gevolgen voor de materiële goederen en het erfgoed;

  Overwegende dat de CWEDD in haar advies van 28 augustus 2010 geacht heeft dat het onderzoek van voldoende kwaliteit is en dat hij eveneens aangeeft dat de bevoegde overheid er de elementen in zal vinden om haar beslissing te nemen;

  Overwegende dat de CRAT in haar advies van 7 september 2010 acht dat het milieueffectenonderzoek « van goede kwaliteit » is; dat ze acht dat niettegenstaande het uitblijven van een analyse over de valoriseringsmogelijkheden van afvalwater () het effectenonderzoek een duidelijk antwoord biedt op alle thema's in verband met het ontwerp-plan;

  Antwoord

  Overwegende dat artikel R.82 van het Milieuwetboek bepaalt dat voor elk ontwerp dat onderworpen wordt aan een milieueffectenonderzoek, de CWEDD de verzoekende overheid van advies dient over de kwaliteit van het effectenonderzoek en over de milieu-adequatie van het ontwerp;

  Overwegende dat de vraag in verband met de onafhankelijkheid van de ontwerper van het onderzoek behandeld werd door de Waalse Regering, die besliste de auteur van het onderzoek, gekozen door IDETA, niet te wraken;

  Overwegende dat de Waalse Regering ten opzichte van de adviezen van de CWEDD en de CRAT acht dat aan de kwaliteit en de volledigheid van het onderzoek niet getwijfeld moet worden;

  Overwegende dat er geen enkele wetsbepaling bestaat die bepaalt dat men de bekendmaking van het besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de inhoud van het effectenonderzoek in het Belgisch Staatsblad moet afwachten om kennis te geven van de toewijzing van de overheidsopdracht voor de aanneming van dienstverlenende taken;

 3. Impact op het grondgebied van de gemeente Silly

  Overwegende dat bezwaarindieners achten dat de gevolgen voor de gemeente Silly niet voldoende in overweging werden genomen in het kader van het effectenonderzoek;

  Overwegende dat die gevolgen betrekking hebben op de mobiliteit, het landschap en het omgevingsgeluid;

  Overwegende dat bezwaarindieners achten dat het openbaar onderzoek uitgebreid had moeten worden naar het grondgebied van Silly om de inwoners de mogelijkheid te bieden, hun mening te geven;

  Overwegende dat de CRAT opmerkt dat Silly in het onderzochte referentiegrondgebied begrepen is.

  Antwoord

  Overwegende dat de Waalse Regering, net zoals de CRAT, benadrukt dat de auteur van het onderzoek niet is gestopt bij het gemeentelijk grondgebied van Aat en Lessen toen hij het referentiegrondgebied van elk onderzocht thema heeft vastgelegd; dat de impact van het ontwerp-plan betreffende de mobiliteit, het landschap en het omgevingsgeluid wel degelijk ook op het betrokken deel van het grondgebied van de gemeente Silly onderzocht werd;

  Overwegende dat artikel 43, § 2, van het Wetboek bepaalt dat « het openbaar onderzoek in elke gemeente aangekondigd wordt waarop het ontwerp-planbetrekking heeft, zowel bij aanplakking als bij een in de streekbladzijden van drie franstalige of duitstalige dagbladen, naargelang het geval, ingevoegd bericht. » « Het bericht kan ook bekendgemaakt worden in gemeentelijke informatiebladen of in reclamekranten die gratis aan de bevolking worden uitgedeeld. »;

  Overwegende dat onder de gemeenten waarop het ontwerp-plan betrekking heeft, de gemeenten verstaan moeten worden op het grondgebied waarvan het gewestplan gewijzigd wordt;

  Overwegende dat zowel de edities van de drie dagbladen als de kosteloos aan de bevolking verdeelde reclamekrant waarin het bericht van onderzoek bekendgemaakt werd, de gemeente Silly bedienen; dat de inwoners van die gemeente dus op dezelfde wijze ingelicht werden als die van Lessen en Aat;

  Overwegende dat in tegenstelling tot wat sommige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT