Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckerman et Kottkoff) Davis et al. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-12-1994 en tekstbijwerking tot 30-03-2007), de 3 novembre 1994

Artikel 2007-03-23/37, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2007> Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. " de Dienst " : de Directie-generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 2. " het organisme " : de ziekteverwekker die aardappelringrot Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus veroorzaakt.

Art. 1bis . De Dienst voert systematische officiële onderzoeken uit ter detectie van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus op knollen en, in voorkomend geval, op aardappelplanten afkomstig van het Belgische grondgebied, met het oog op de bevestiging van de afwezigheid van het bedoelde organisme.

Met het oog op die onderzoeken worden, als het om knollen gaat, monsters van pootaardappelen en andere aardappelen genomen, bij voorkeur uit partijen die zijn opgeslagen en onderworpen aan officiële laboratoriumtests verricht volgens de in bijlage I bij dit besluit beschreven methode voor de diagnose en detectie van het organisme. Waar passend kan de Dienst op andere monsters een visuele keuring verrichten waarbij de knollen worden doorgesneden.

Als het gaat om planten worden deze onderzoeken verricht volgens passende methoden en worden de monsters officieel in een laboratorium getest volgens de in bijlage I beschreven methode.

Het aantal, de oorsprong, de samenstelling en het tijdstip van de monsternames worden door de Dienst bepaald.

Art. 2. 1. In de gevallen van vermoede optreden zorgt de Dienst ervoor dat een laboratoriumtest officieel wordt uitgevoerd volgens de in bijlage I van dit besluit aangegeven methode en met inachtneming van het bepaalde in bijlage II van dit besluit, punt 1, ten einde het vermoede optreden van het organisme te bevestigen dan wel het tegenbewijs te kunnen melden. Indien blijkt dat het organisme is opgetreden, geldt het bepaalde in bijlage II, punt 2.

 1. In afwachting van de bevestiging van het vermoede optreden of van het tegenbewijs, als bedoeld in lid 1, in de gevallen waarin :

  i) verdachte diagnostische visuele symptomen van de ziekte zijn waargenomen, of

  ii) (een positieve reactie op de tests die zijn verricht volgens de in bijlage I vermelde relevante officiële methode of op een andere passende test;)

  is de Dienst gemachtigd :

  a) te verbieden dat partijen of zendingen waarvan de monsters zijn genomen, worden verplaatst zolang over de vermoede besmetting nog geen uitsluitsel bestaat, tenzij de verplaatsing onder zijn toezicht en mits is vastgesteld dat er voor de verspreiding van het organisme geen aanwijsbaar risico bestaat;

  b) het nodige te doen om de oorsprong van het vermoede optreden van het organisme te achterhalen;

  c) op grond van een risico-evaluatie passende aanvullende preventieve maatregelen vast te stellen om iedere vorm van verspreiding van het organisme te voorkomen, waaronder officieel toezicht op de verplaatsing van alle overige knollen of planten binnen of buiten het bedrijfsterrein waaromtrent het vermoeden bestaat dat daar het organisme is opgetreden.

  Art. 3. Wanneer het officiële of onder officieel toezicht verrichte laboratoriumonderzoek, verricht volgens de methode vermeld in bijlage I van dit besluit, de aanwezigheid van het organisme bevestigt in het monster knollen, planten of delen van planten en rekening houdende met wetenschappelijk gefundeerde principes, met de biologie van het organisme en met de specifieke produkties, commercialisatie- en werkingssystemen :

  a) verklaart de Dienst de knollen of planten, de zending en/of de partij, alsmede de machines, het voer- of vaartuig, de opslagplaats, of delen daarvan en enig ander voorwerp, verpakkingsmateriaal inbegrepen, waaruit het monster werd genomen, en, in voorkomend geval, de plaats(en) van produktie en het veld (de velden) waarop de knollen of planten zijn geoogst, besmet;

  b) bepaalt de Dienst, rekening houdend met punt 1 van bijlage III van dit besluit, de omvang van de waarschijnlijke besmetting hetzij door contact met de aangewezen besmettingsbron, voor of na de oogst, hetzij door contact met de besmettingsbron via de teeltwijze;

  c) bakent de Dienst, rekening houdend met punt 2 van bijlage III van dit besluit, bakent de zone af, uitgaande van de besmetverklaring als bedoeld onder a), van de omvang van de waarschijnlijke besmetting als bedoeld onder b) en van de mogelijke verspreiding van het organisme.

  De Dienst geeft op de in bijlage III van dit besluit, punt 3, vastgestelde wijze de andere Lid-Staten en de Commissie onverwijld kennis van elke besmetverklaring als bedoeld in lid 1, onder a), en verstrekt over de zoneafbakening als bedoeld in lid 1, onder c), nadere bijzonderheden.

  Art. 4. Wanneer knollen of planten krachtens artikel 3, lid 1, onder a), besmet zijn verklaard, worden de voorraden aardappelen die via het kloonmateriaal verwant zijn met de aardappelen waarin de besmetting is opgetreden, overeenkomstig artikel 2, lid 1, onderzocht. De onderzoeken worden verricht op zoveel knollen of planten als nodig om de waarschijnlijke primaire besmettingsbron vast te stellen en de omvang van de waarschijnlijke besmetting te bepalen, bij voorkeur in volgorde van de risicofactor.

  Op grond van de uitkomsten van de onderzoeken wordt zo nodig nog overgegaan tot verdere besmetverklaringen, tot bepaling van de omvang van de waarschijnlijke besmetting en tot afbakening van een zone, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder, respectievelijk, de punten a), b) en c).

  Art. 5. 1. De knollen of planten die krachtens artikel 3, lid 1, onder a, besmet zijn verklaard, mogen niet worden gepoot of uitgeplant en die knollen of planten worden onder toezicht van de verantwoordelijke officiële instanties :

  - vernietigd, of

  - onder officieel toezicht op de in bijlage IV, punt 1, vastgestelde wijze, opgeruimd, mits wordt vastgesteld dat er...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT