Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 1994 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee., de 30 septembre 1994

Artikel 1. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 28 juni 1994 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 5. Vanaf 1 oktober 1994 tot en met 30 november 1994 is het verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en ScheldeÎstuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 3 000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 10 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in pk. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht. "

Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 6. In afwijking van artikel 5 is het vanaf 1 oktober 1994 tot en met 30 november 1994 verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en ScheldeÎstuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig met een motorvermogen van 300 pk of minder een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 600 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 7 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in pk. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht. "

Art. 3. ß 1. Het laatste lid van artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De overschreden hoeveelheid tong van de periode 1 juli 1994 tot 30 september 1994 wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig zal worden toegekend vanaf 1 oktober 1994. "

ß 2. Een nieuw lid wordt aan artikel 9 van hetzelfde besluit toegevoegd, luidend als volgt :

" De overschreden hoeveelheid tong van de periode 1 oktober 1994 tot en met 30 november 1994 wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig zal worden toegekend vanaf 1 december 1994. "

Art. 4. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 10. Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en ScheldeÎstuarium), uitgedrukt in aanvoergewicht, voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 300 pk of minder, bedraagt voor de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 1994, 855 ton.

Bij uitputting van dit quotum is het aan die vissersvaartuigen tot en met 31 december 1994 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en ScheldeÎstuarium).

Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT