16 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden van het secretariaat

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de programmawet I van 27 december 2006, inzonderheid op de artikelen 315 en 319;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 februari 2008;

Gelet op het protocol van de onderhandelingen gevoerd in het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten op 16 april 2008;

Gelet op het advies 44.699/1 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, van de Minister van Begroting, van de Minister van Sociale Zaken, van de Minister van Werk, van de Minister van Justitie, van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het Federaal Aansturingsbureau is samengesteld uit :

 1. de directeur van het Bureau bedoeld in artikel 315 § 3, 1° van de programmawet I van 27 december 2006, hierna de programmawet genoemd;

 2. één lid bedoeld in artikel 315, § 3, 2° van de programmawet;

 3. tien leden bedoeld in artikel 315, § 3, 3° van de programmawet;

 4. één lid bedoeld in artikel 315, § 3, 4° van de programmawet;

 5. vier leden bedoeld in artikel 315, § 3, 5° van de programmawet;

 6. vier leden bedoeld in artikel 315, § 3, 6° van de programmawet;

  Art. 2. Er wordt voorzien in de functie van het lid bedoeld in artikel 315, § 3, 2°, van dezelfde wet door toepassing van het Gerechtelijk wetboek.

  Er wordt voorzien in de functies van de leden bedoeld in artikel 315, § 3, 3°, 4° en 5° van dezelfde wet via een verlof voor opdracht van algemeen belang toegekend aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, van de Federale Overheidsdienst Financiën of van de Openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

  Er wordt voorzien in de functies van de leden bedoeld in artikel 315, § 3, 6° van dezelfde wet, via een verlof voor opdracht van algemeen belang toegekend aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

  Er wordt voorzien in de functies bij het secretariaat van de Algemene Raad van de Partners en van het Federaal Aansturingsbureau bedoeld in artikel 315, § 1, van dezelfde wet via een verlof voor opdracht van algemeen belang toegekend aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van de Openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

  De leden van het Federaal Aansturingsbureau en de leden van het secretariaat worden in verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst door de Minister waaronder ze ressorteren indien ze door Ons benoemd zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT