Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SEDILEC (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. Het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SEDILEC is goedgekeurd door de Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 2008.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE.

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 16 en 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van de gasdistributienetten en de toegang daartoe, inzonderheid op de artikelen 4, 38 en 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT