9 DECEMBER 2002. - Wet houdende zesde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2. De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepast krediettabel.

Art. 3. De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Met 's lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

_______

Nota

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT