1 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb U ter ondertekening voor te leggen, strekt tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, en meer bepaald de bepalingen betreffende de niet-periodieke keuring vóór de inschrijving van het voertuig op naam van een andere titularis, ingevolge een met redenen omkleed advies met referte 2007/4933 C(2009) 7243 dat de Europese Commissie op 8 oktober 2009 heeft gericht tot het Koninkrijk België krachtens artikel 226 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, wegens niet-nakoming van de verplichtingen opgelegd door Richtlijn 1999/37/EG van de raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen en de artikelen 34-36 van het VWEU.

Dit met redenen omkleed advies heeft betrekking op :

- enerzijds de eis van het EG-certificaat van overeenstemming met het oog op de technische keuring voorafgaand aan de inschrijving op naam van een andere titularis van een voertuig dat eerder was ingeschreven in een andere lidstaat, waarvan het eerdere inschrijvingsbewijs conform is aan het model van Richtlijn 1999/37/EG;

- anderzijds de bepalingen betreffende de tweedehandskeuring voor inschrijving op naam van een andere titularis.

Algemeen

 1. Certificaat van overeenstemming

  1. Het certificaat van overeenstemming bevat de technische kenmerken van het voertuig, hetgeen niet het geval is met het geharmoniseerd inschrijvingsbewijs.

   Deze technische gegevens vergemakkelijken de technische keuring en wegcontrole van de in het verkeer zijnde voertuigen; zij maken het ook mogelijk het beleid te voeren inzake verkeersveiligheid en milieu.

   Momenteel gaat het om een boorddocument op basis van artikel 10, paragraaf 2, punt 10, van het hoger vermelde koninklijk besluit van 15 maart 1968.

   Zoals opgemerkt door de Raad van State, is het niet mogelijk om enkel de tweedehands voertuigen ingevoerd uit een andere lidstaat vrij te stellen van het Europees certificaat, zonder discriminatie van de nationale tweedehands voertuigen.

  2. De wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen maakt het mogelijk volledig tegemoet te komen aan het standpunt van de Commissie. Immers zal ieder voertuig gebouwd of geassembleerd in België of ingevoerd, intracommunautair verworven of intracommunautair overgebracht op het Belgisch grondgebied, in de Kruispuntbank van de Voertuigen moeten worden geregistreerd. De registratie in de Kruispuntbank zal gepaard gaan met de opgave van de gegevens vermeld in het certificaat van overeenstemming van het voertuig.

   Op de datum van zijn inwerkingtreding, zullen de bepalingen van het hogervermelde koninklijk besluit van 15 maart 1968 betreffende de eis van het certificaat van overeenstemming aldus het onderwerp uitmaken van een herziening.

   Om de Kruispuntbank zo spoedig mogelijk operationeel te maken met inbegrip van het bestaande wagenpark, is het noodzakelijk om de gegevens vermeld in de certificaten van overeenstemming aan boord van de reeds in het verkeer gebrachte voertuigen, in te zamelen.

   Bij de technische keuringen van in het verkeer gebrachte voertuigen zoals voorzien door artikel 23 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, worden de instellingen erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, belast met met de identificatie van voertuigen. Bij deze identificatie zullen de gegevens vermeld op het certificaat van overeenstemming worden geregistreerd, tenzij dit reeds is gebeurd.

 2. Keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis

  1. Volgens artikel 23sexies, paragraaf 1, 3° van bovenvermeld koninklijk besluit van 15 maart 1968 is een niet-periodieke keuring verplicht vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, voor de voertuigen van de categorieën M1 en N1, ongeacht of ze eerder in België of in het buitenland waren ingeschreven.

  Deze « tweedehandskeuring » bestaat uit (artikel 23sexies, paragraaf 4) :

 3. een volledige keuring die minstens de keuring van de onderdelen vermeld in bijlage 15 van dit koninklijk besluit (artikel 23bis, paragraaf 4) omvat, verricht door de erkende instellingen voor autokeuring;

 4. een bijkomende keuring volgens bijlage 22 van hetzelfde koninklijk besluit; deze keuring is echter niet vereist indien een rapport van een erkend diagnosecentrum wordt voorgelegd dat niet ouder is dan twee maanden en dat ten minste betrekking heeft op de in bijlage 22 vermelde punten. Momenteel is er nog geen enkel erkend diagnosecentrum.

  1. In het belang van de consumentenbescherming, de verkeersveiligheid en de vereenvoudiging van deze « tweedehandskeuring », heeft het huidige ontwerp tot doel om deze keuring in twee punten/tijden af te schaffen.

   De te controleren punten zullen enkel betrekking hebben op deze geviseerd door een nieuwe bijlage 41; zij zullen noodzakelijkerwijs allemaal terzelfder tijd moeten worden gecontroleerd.

   Bijlage 15 wordt daarom enkel nog voor de periodieke keuring gebruikt en bijlage 22 wordt eenvoudigweg afgeschaft.

  2. Doel van de keuring is te verifiëren of het motorvoertuig in kwestie op het ogenblik van de inschrijving werkelijk in goede staat van onderhoud verkeert.

   Het feit dat een motorvoertuig sinds de laatste keuring misschien op de openbare weg is gebruikt, kan echter een rechtvaardiging zijn voor een keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis.

   Wanneer het voertuig zopas met succes een periodieke keuring heeft doorstaan en sedert die laatste keuring weinig werd gebruikt, mag echter redelijkerwijze worden verondersteld dat, in geval van verkoop van dit voertuig, dit voertuig behoudens uitzonderlijke omstandigheden (ongeval, enz.) nog in goede staat van onderhoud verkeert en dat het bijgevolg a priori niet nodig is, vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, alle punten in de nieuwe bijlage 41 opnieuw te keuren.

  3. Dit ontwerp strekt er dus toe de niet-periodieke keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis te beperken tot een visuele keuring van de technische staat van het voertuig, wanneer het voertuig minder dan twee maanden vóór de niet-periodieke keuring met succes een volledige periodieke keuring heeft ondergaan.

   Deze visuele keuring heeft tot doel na te gaan of het voertuig sinds de afgifte van het laatste keuringsbewijs geen schade heeft geleden.

   Bij deze visuele keuring moet de controleur niet alleen naar de punten kijken, maar ook, indien nodig, de punten bedienen, het geluid beoordelen of andere geschikte controlemethoden toepassen zonder apparatuur te gebruiken.

   Omwille van de verkeersveiligheid en de bescherming van het leven van personen, zal het remsysteem van het voertuig wel altijd worden gekeurd, met behulp van geschikte technische apparatuur (remmentestbank, enz.). Immers laat een eenvoudige visuele keuring niet toe, na te gaan of de remmen op twee maanden geen schade hebben opgelopen. (b.v. : kromgetrokken remmen tengevolge een te plots remmen of beschadigd wegdek (kuilen, enz.), te meer daar het remsysteem niet altijd zichtbaar of gemakkelijk toegankelijk is (b.v. : wieldeksels niet-verwijderbaar).

   Aangezien het niet meer om een volledige keuring gaat, geeft de visuele keuring geen aanleiding tot een nieuw keuringsbewijs, maar tot een document met als opschrift « Visuele keuring van het voertuig ». Dit document moet altijd het laatste keuringsbewijs vergezellen.

  4. Dit ontwerp voorziet ook in een wijziging van de periodiciteit waarmee personenvoertuigen (categorie M1) aan de keuring zijn onderworpen, wanneer het voertuig op naam van een andere titularis wordt ingeschreven.

   Overeenkomstig artikel 23ter, paragraaf 2, 1°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van voornoemd koninklijk besluit van 15 maart 1968, worden deze voertuigen niet jaarlijks (overeenkomstig artikel 23ter, paragraaf 1), maar slechts tweejaarlijks gekeurd, wanneer ze voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

   - tijdig voor keuring worden voorgereden;

   - afgifte van een groen keuringsbewijs;

   - kilometerstand niet boven 100 000 kilometer;

   - en niet ouder dan 6 jaar.

   Wanneer het voertuig aan die voorwaarden voldoet, valt het momenteel onder de bepalingen van artikel 23ter, paragraaf 2, ook al is het verkocht en ingeschreven op naam van een andere titularis.

   Alleen als het na afloop van de niet-periodieke keuring bedoeld in artikel 23sexies, paragraaf 1, 3° afgeleverde keuringsbewijs rood is, is artikel 23ter, paragraaf 2, niet langer van toepassing en is het voertuig, vanaf de volgende periodieke keuring en tot aan de eerst daaropvolgende periodieke keuring, opnieuw onderworpen aan de bepalingen van artikel 23ter, paragraaf 1.

   De nieuwe eigenaar van het voertuig geniet het voordeel van de tweejaarlijkse keuring dus onmiddellijk, ook al is dat voordeel enkel aan de vorige eigenaar toe te schrijven (goed onderhoud, goede rijtechniek, beperkt gebruik van het voertuig, enz.).

   De niet-periodieke keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis wijzigt de periodiciteit van de periodieke keuring overigens niet. Anders gezegd : ook al is het voertuig misschien heel onlangs aan een volledige niet-periodieke keuring onderworpen (nieuwe bijlage 41), de punten in bijlage 15 moeten opnieuw worden gekeurd in het kader van de periodieke keuring.

   Het ontwerp van besluit heeft tot doel dat, wanneer een voertuig met succes een niet-periodieke keuring bedoeld in artikel 23sexies, paragraaf 1, 3°, heeft ondergaan, de volgende periodieke keuring één jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT