Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding..., de 7 octobre 2002

Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt, worden de woorden " voor de jaren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 " vervangen door de woorden " voor de jaren 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 ".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 7 oktober 2002.

R. DAEMS.

Aanhef

De Minister belast met Middenstand,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 20, ß 4bis , ingevoegd bij de wet van 20...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT