Recommandation Nº 4/2017. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2017-05-24

CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
Docket NumberF-20170524-11
Date24 mai 2017
1
Aanbeveling 04/2017 van 24 mei 2017
Betreft: Aanbeveling betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in
toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het bijzonder de
toelaatbaarheid van de cumulatie van deze functie met andere functies waaronder die van
veiligheidsconsulent (CO-AR-2017-008)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;
Gelet op de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van
persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 30;
Gelet op het verslag van dhr. Willem Debeuckelaere ;
Brengt op 24 mei 2017 de volgende aanbeveling uit:
Aanbeveling 04/2017- 2/21
I. INLEIDING
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) is op 24 mei 20161 in werking
getreden en zal van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018.
2. In hoofdstuk IV van de AVG dat de verplichtingen bepaalt van de
verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers, is afdeling IV volledig gewijd aan
de
functionaris voor gegevensbescherming
. Meer in het bijzonder detailleert artikel 37 de
gevallen waarin de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming verplicht is
alsook de modaliteiten van deze aanwijzing; artikel 38 omkadert de functie zelf van
functionaris voor gegevensbescherming (statuut) en artikel 39 beschrijft zijn opdrachten.
Enkele andere artikelen van de AVG vervolledigen de omkadering van deze nieuwe functie2.
3. Onmiddellijk na de goedkeuring van de AVG hebben de gegevensbeschermingsautoriteiten de
kwestie van de functionaris voor gegevensbescherming als prioritair beschouwd. Zij hebben
de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aangespoord om snel na te gaan of zij er al
dan niet juridisch toe gehouden waren een functionaris voor gegevensbescherming aan te
wijzen in toepassing van artikel 37.1 van de AVG alsook om over te gaan tot de aanwervingen
of het programmeren van de noodzakelijke opleidingen.3 Verenigd in de Groep artikel 29
hebben zij eveneens de vrijwillige aanduiding van dergelijke functionarissen aangemoedigd
en richtsnoeren voorgesteld voor gemeenschappelijke interpretatie van de relevante artikelen
van de AVG alsook een aantal aanbevelingen (best practices) geformuleerd4.
4. Naast de recurrente kwesties waarop zij reeds heeft geantwoord via de FAQ's 5 op haar
website (en waarvoor zij zich steunt op de gemeenschappelijke interpretaties van de
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
Publ.blad, L 119, 4.5.2016, pp. 188.
2 Artikel 35 betreffende de gegevensbeschermingseffectbeoordeling bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke het advies
inwint van de functionaris voor gegevensbescherming indien een dergelijke functionaris werd aangewezen (§2) ; artikelen 13
en 14 betreffende de mededeling aan de betrokkene: de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
moeten hem meegedeeld worden en de artikelen 33 en 34 betreffende de meldingen van inbreuken aan de toezichthoudende
autoriteit en aan de betrokkene: de contactgegevens van de functionaris moeten hen worden meegedeeld.
3Zie bijvoorbeeld het 13 stappenplan, ontwikkeld door de CBPL: https://www.privacycommission.be/nl/nieuws/algemene-
verordening-gegevensbescherming-privacycommissie-lanceert-themadossier-en
4 Groep Artikel 29, Guidelines on Data Protection Officers (« DPOs »), WP 243 van 13 december 2016, herzien na openbare
consultatie en goedgekeurd in zijn definitieve versie op 5 april 2017.
5 Rubriek FAQ op de website van de CBPL : https://www.privacycommission.be/nl/faq-page

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT