Recommandation Nº 4/2015. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2015-05-13

Date13 mai 2015
Docket NumberF-20150513-1
CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
1/30
Aanbeveling nr. 04/2015 van 13 mei 2015
Betreft: Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van
internet en/of Facebook alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid
social plug-ins
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hier na ‘de Commissie’;
Gelet op de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens
(hierna WVP), inzonderheid artikel 30;
Gelet op de verschijning van de Facebook groep ter zitting van 29 april 2015;
Gelet op het verslag van dhr. Willem Debeuckelaere en dhr. Stefan Verschuere ;
Brengt op 13 mei 2015 de volgende aanbeveling uit:
.
.
.
.
.
.
Aanbeveling nr. 04/2015 - 2/30
1. Inleiding
1. Dit is een aanbeveling van de Commissie voor de bescherming van de persoo nlijke levenssfeer,
kortweg de Privacycommissie. Met een aanbeveling richt de Commissie zich tot alle betrokken
stakeholders die op de een of andere manier gebruik maken of het voorwerp zijn van verwerkingen
van persoonsgegevens. De huidige aanbeveling ma akt geen beslissing uit. De Commissie meent
evenwel dat haar aanbevelingen en de argumenten waarop zij zich baseert, voldoende duidelijk en
onderbouwd zijn, teneinde een geheel van regels te vormen die de naleving van de wet kunnen
waarborgen.
2. Meer in het bijzonder wil de Commissie waken over de bescherming van de burger, de
betrokkene. Zij r icht zich tot de verantwoordelijken voor de verwerking, de uitvoerders of
verwerkers, de aanbieders van diensten en producten en de betrokkenen zelf. Daarom is deze
aanbeveling gericht en uitgesplitst in drie onderscheiden aanbevelingen naar verschillende
bestemmelingen:
1. De Facebook groep zelf;
2. De gebruikers van internet in het algemeen, zowel de niet-gebruikers van Facebook als de
gebruikers;
3. Diegenen die op de een of andere w ijze diensten o f producten van Facebook gebruiken en
aanbieden op webpagina's, onder meer de plug-ins.
3. Deze eerste aanbeveling gaat in op de voor de hand liggende problematieken. Ten overstaan van
Facebook focust zij op de preliminaire kwesties zoals het toepasselijke recht en de bevoegde
jurisdictie, op de medewerkingsplicht bestaande uit het al dan niet effectief beantwoorden van de
vragen van de Commissie en de eerste bevindingen betreffende de tracking door onder meer social
plug-ins en cookies.
4. In een tweede aanbeveling wil de Commissie de overige problematieken aanpakken. Deze tweede
aanbeveling volgt later dit jaar.
5. Deze aanbevelingen zijn voor aanvulling, wijziging en aanpassing vatbaar, in het bijzonder
wanneer:
-
rebus sic stantibus
of de feitelijke situatie wordt gewijzigd;
- voortschrijdend inzicht dit vergt;
- wijzigingen in de "
gebruiksvoorwaarden
" en praktijken en diensten van Facebook dit wettigen;
- ervaringen en raad van gebruikers en aanbieders van Facebook-diensten dit ondersteunen;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT