Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut en de bezoldigingsregeling van de aalmoezenier en de morele consulent bij de Dienst Zeevisserij van het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 28 novembre 2002

HOOFDSTUK I. - Administratief statuut.

Artikel 1. De graden van aalmoezenier en van morele consulent worden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw opgericht.

Art. 2. § 1. De aalmoezenier wordt op een lijst van twee kandidaten aan de minister die bevoegd is voor de Zeevisserijsector voorgedragen door de bisschop van Brugge.

De morele consulent wordt op een lijst van twee kandidaten aan de Minister die bevoegd is voor de Zeevisserijsector voorgedragen door de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België.

§ 2. De aalmoezenier en de morele consulent worden daarna door de Koning benoemd op de voordracht van de Minister die bevoegd is voor de Zeevisserijsector.

HOOFDSTUK II. - Geldelijk stelsel.

Art. 3.§ 1. De jaarwedde van de aalmoezenier en de jaarwedde van de morele consulent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot de in niveau 2+ gerangschikte betrekkingen, wordt vastgesteld in de hierna vermelde weddeschaal :

626 780 - 920 651

3/1 X 12 465

12/2 X 21 373

Kl. 23 j. - N2+ - G.A.

Na negen jaar graadanciënniteit, wordt ze in de hierna vermelde weddeschaal vastgesteld :

713 109 - 1 006 980

3/1 X 12 465

12/2 X 21 373

Kl. 23 j. - N2+ - G.A.

§ 2. De jaarwedde van de aalmoezenier en de jaarwedde van de morele consulent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot de in niveau 1 gerangschikte betrekkingen, wordt vastgesteld in de hierna vermelde weddeschaal :

826 981 - 1 284 690

3/1 X 24 933

10/2 X 38 291

Kl. 24 j. - N1 - G.B.

Na negen jaar graadanciënniteit, wordt ze in de hierna vermelde weddeschaal vastgesteld :

1 018 768 - 1 514 768

3/1 X 24 933

11/2 X 38 291

Kl. 24 j. - N1 - G.B.

§ 3. Bij de berekening van de graadanciënniteit in de hoedanigheid van aalmoezenier of morele consulent, worden de in de betrekking van aalmoezenier of morele consulent in een ministerie of in een openbare dienst behorende tot de federale Staat, tot de Gemeenschappen of tot de Gewesten verrichte diensten in aanmerking genomen.

§ 4. Om de diensten vast te stellen die in aanmerking komen voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen, geldt hetgeen bepaald is in artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, zoals het werd gewijzigd.

Art. 4. § 1. De in frank uitgedrukte weddeschaal in artikel 3, § 1, eerste lid, wordt met ingang van 1 januari 2002 vervangen door de hierna vermelde in euro uitgedrukte weddeschaal :

15.537,48 - 22.822,44

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT