Décision judiciaire de Raad van State, 24 juin 2022

Date de Résolution24 juin 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 254.103 van 24 juni 2022 in de zaak A. 236.541/XII-9222

In zake: de BV INTEROFFICE SOBETE TONGEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Inke Dedecker kantoor houdend te 3500 Hasselt Spoorwegstraat 105 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het GEMEENSCHAPSONDERWIJS, vertegenwoordigd door de Scholengroep 14 Maasland bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Chris Schijns en Dieter Torfs kantoor houdend te 3600 Genk Grotestraat 122 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 2 juni 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[d]e beslissing van [het Gemeenschapsonderwijs, vertegenwoordigd door de Scholengroep 14 Maasland] d.d. 10 mei 2022 waarbij de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp ‘aankopen e-screens met installatie en toebehoren’ wordt gegund ‘aan een ander inschrijver’, naar alle waarschijnlijkheid de firma Prowise”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 juni 2022.

  XII-9222-1/5

  Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Inke Dedecker, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Chris Schijns, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor leveringen met als voorwerp ‘aankopen e-screens met installatie en toebehoren’.

  De opdracht wordt gegund met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  3.2. Het bestek met referte FC 2022-001 is toepasselijk.

  De volgende gunningscriteria zijn van toepassing: 1) de prijs (45 punten), 2) de technische performantie (25 punten), 3) de servicevoorwaarden (30 punten).

  3.3. Op 15 februari 2022 worden vijf ondernemingen uitgenodigd om een offerte in te dienen.

  3.4. Vier kandidaten, waaronder de verzoekende partij en de bvba Prowise, dienen een offerte in.

  3.5. Een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT