Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2022

Date de Résolution23 juin 2022
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER A R R E S T nr. 254.070 van 23 juni 2022 in de zaak A. 235.826/VII-41.325 In zake: 1. de NV WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG 2. de NV EVIDES 3. de NV DUNEA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist, Joke Derwa en Jadzia Talboom kantoor houdend te 2560 Nijlen (Kessel) Torenvenstraat 16 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen: het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Bart Staelens en Bram Van den Berghe kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen Tussenkomende partijen: 1. de NV CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN 2. de NV DRAGAGES, GRAVIERS ET TRAVAUX 3. de NV CEMENTBOUW ZAND & GRIND 4. de NV BELMAGRI samen vormend de THV REKIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kristof Vanhove kantoor houdend te 3500 Hasselt Kuringersteenweg 179 bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering 1. De vordering, ingesteld op 7 maart 2022, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 19 november 2021 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Limburg van 16 november 2017 houdende het weigeren van de milieuvergunning VII-41.325-1/10

aan de tijdelijke handelsvennootschap (thv) Rekin voor de verandering door uitbreiding van een zandontginning, gelegen aan de Vilgertenweg te Kinrooi, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de gevraagde vergunning gedeeltelijk wordt verleend.

II. Verloop van de rechtspleging 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. Met een verzoekschrift van 21 april 2022 hebben de nv Cimenteries CBR Cementbedrijven, de nv Dragages, Graviers et Travaux, de nv Cementbouw Zand & Grind en de nv Belmagri, samen vormend de thv Rekin, gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen. Auditeur Benny De Sutter heeft op 5 mei 2022 een verslag opgesteld. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2022. Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht. Advocaat Jadzia Talboom, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Bram Van den Berghe, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaten Kristof Vanhove en Laura Thewis, die verschijnen voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord. Auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. VII-41.325-2/10

III. Feiten

3.1. Op 22 februari 2017 dient de thv Rekin bij de deputatie van de provincieraad van Limburg een aanvraag in tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor grondontginning op een grindplas aan de Vilgertenweg te Kinrooi, ter plaatse gekend als de Boterakker en de Vissenakker. Het voorwerp van de aanvraag bestaat uit het bergen van extern aangevoerde niet-verontreinigde uitgegraven bodem en steekvaste bagger- en ruimingsspecie. 3.2. Het projectgebied is volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan Limburgs Maasland, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 september 1980, gelegen in ontginningsgebied. Het ligt tevens binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van de gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen - Herstructurering Vissenakker en omgeving’ (hierna: GRUP), deels in een gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming gebied voor watergebonden recreatie, deels in een gebied voor watergebonden recreatie met overdruk natuurverweving en deels in natuurgebied. 3.3. Bij besluit van 16 november 2017 weigert de deputatie van de provincieraad van Limburg de gevraagde uitbreiding van de betrokken inrichting. 3.4. Tegen voormelde weigeringsbeslissing stellen de tussenkomende partijen beroep in bij de Vlaamse regering. 3.5. Met een besluit van 11 maart 2018 verklaart de bevoegde Vlaamse minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT