Décision judiciaire de Raad van State, 23 juin 2022

Date de Résolution23 juin 2022
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER A R R E S T nr. 254.073 van 23 juni 2022 in de zaak A. 235.879/VII-41.334 In zake: Cindy HUYGHEBAERT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Anse Ghesquiere kantoor houdend te 8000 Brugge Ter Pannestraat 1 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen: het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jean-François De Bock en Joy Moens kantoor houdend te 1180 Brussel Bosveldweg 70 bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering 1. De vordering, ingesteld op 15 maart 2022, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van het Departement Omgeving, Afdeling Dierenwelzijn van 21.01.2022 in dossier met nummer G-22-0166, waarin in toepassing van artikel 42 §2 van de Wet van 14.08.1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, drie honden en één kat in volle eigendom worden gegeven aan het asiel waar de dieren verblijven”. II. Verloop van de rechtspleging 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. VII-41.334-1/6

Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft op 2 mei 2022 een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2022. Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht. Advocaat Yente Denayer, die loco advocaat Anse Ghesquiere verschijnt voor verzoekster, is gehoord. Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. III. Feiten 3. De lokale politie stelt op 10 januari 2022 in de woonst van verzoekster inbreuken op het dierenwelzijn vast. Er worden vier katten, drie honden en twee reptielen door de politie in beslag genomen. 4. Verzoekster wordt op 14 januari 2022 verhoord. 5. De secretaris-generaal van het departement Omgeving beslist op 21 januari 2022 om drie honden en één kat, in toepassing van artikel 42, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 ‘betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’, in volle eigendom te geven aan een dierenasiel dat daarmee instemt. VII-41.334-2/6

Dit is de bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:

“Uit het PV nummer BG.63.L6.000395/2022 d.d. 10/01/22 blijken overtredingen van artikel 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT