Décision judiciaire de Raad van State, 5 mai 2022

Date de Résolution 5 mai 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.651 van 5 mei 2022 in de zaak A. 233.811/VII-41.137

In zake : 1. de STAD AALST 2. het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD AALST

bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper kantoor houdend te 2600 Antwerpen Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de VZW RED DE ERPE- EN SIESEGEMKOUTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jürgen De Staercke kantoor houdend te 9550 Hillegem Dries 77 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 4 juni 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0910 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 22 april 2021 in de zaak 1920-RvVb-0421-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 22 juni 2021.

  VII-41.137-1/7

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft op 15 december 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’.

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 april 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Dirk Van Heuven, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Jürgen De Staercke, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Op 9 januari 2020 verleent de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen (hierna: deputatie) een omgevingsvergunning voor “het

  VII-41.137-2/7

  aanleggen van infraststructuur- en wegeniswerken bij het regionaal

  bedrijventerrein Siesegem (fase 1A)”.

 4. Het bestreden arrest: – verklaart het derde middel van de vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT